El nostre equip

Consell Rector


Format per cinc membres, és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa.

Es reuneix un cop al mes sota convocatòria de la presidenta i, d’acord amb les línies generals marcades per l’Assemblea, estableix a partir del Pla Estratègic les directrius d’actuació de tota l’organització i vetlla pel compliment de les fites marcades.

Tot i que el Consell Rector d’EDUVIC té delegades en la Junta Directiva les facultats que es refereixen al funcionament empresarial ordinari de la cooperativa, conserva les facultats de:

  • Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política establerta per l’Assemblea General mitjançant el Pla Estratègic.
  • Controlar permanentment i directa la gestió empresarial que ha estat delegada.
  • Presentar a l’Assemblea General la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d’aplicació de resultats.
  • Autoritzar la prestació d’avals o fiances a favor d’altres persones.
  • Comprar, vendre, permutar, gravar o hipotecar tota classe de béns, mobles i immobles, necessaris per l’acompliment dels fins socials.
Contacta per WhatsApp