Centres d’Acolliment i Diagnòstic

Comparteix

Són centres que tenen com a objectiu acollir amb caràcter d’urgència durant un curt període de temps infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es troben en una situació greu de desprotecció i/o alt risc físic i/o psíquic mentre es realitza la valoració diagnòstica que determinarà la mesura i recurs de protecció més adient per a cada menor.

A qui s’adrecen?
  • Administració Autonòmica. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Què ofereixen?
  • Estudi diagnòstic: Un equip interdisciplinar (treballador social, pedagog, psicòleg, metge, infermera i terapeuta familiar) té la funció de recollir tota la informació del cas, examinar, explorar i valorar les circumstàncies, situació i necessitats dels infants i adolescents per emetre un estudi que possibiliti l’elaboració de la proposta de mesura més adequada.
  • Treball familiar: l’acolliment contempla el treball amb la família realitzant un abordatge integral i intensiu  per tal d’intentar superar aquells aspectes relacionals que han donat lloc al desemparament i possibilitar el retorn de l’infant i/o l’adolescent en el menor temps possible.
  • Educació integral: Protegir, educar i afavorir el creixement integral dels infants i adolescents atesos des del tracte individualitzat, la quotidianitat i l’afecte.
  • Participació activa: Afavorir la participació activa dels infants i adolescents en els seus processos educatius a nivell familiar, formatiu i lúdic, per tal que puguin créixer en autonomia i assoleixin la seva inserció social i laboral.
  • Participació comunitària: Integració en les comissions de joventut i en els plans comunitaris de la localitat per tal d’afavorir la participació dels infants i els adolescents en les activitats del territori
  • Seguiment tècnic: acompanyament en la gestió tècnica per la millora i l’ optimització de l’acció educativa, terapèutica i organitzativa. Identificació dels aspectes positius i bones pràctiques.
  • Supervisió de casos i d’equips: Revisió, anàlisi i estudi de la intervenció professional en els casos. Revisió de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia i millorar la cohesió.
Centres d’Acolliment que gestiona EDUVIC
Altres serveis residencials
Persona de contacte
Contacta per WhatsApp